நடிகை ரஞ்சிதாவுக்கு "ஆசிரமத்தில்" நடக்கும் "கொடுமைகள்!" Actress Ranjitha latest news.

Actress Rajitha acting Tamil, Telugu, kanadam, Malayalam cinemas. She is joined Bangalore NITHYANANDHA ashram. Firstly…actress Ranjitha married Major RakkeshMenan. 2007 she was divorced. Then she is join NITHYANANDHA ashram. This video covered actress Ranjitha’s latest news.

#Background music thanks to
Youtube partner.
The place inside (piano instrumental)
http://bit.ly/Bottomless Cup

Video Rating: / 5

நடிகை ரஞ்சிதாவுக்கு "ஆசிரமத்தில்" நடக்கும் "கொடுமைகள்!" Actress Ranjitha latest news.